بخش ۱۱: منابع پشتیبان

0
2794

 

پوسیدگی در بچه‌های ۰-۶ ساله
تمام بچه‌های ۰-۳ سالهنوع شواهد
تغذیه با شیر مادر بهترین غذا را برای بچه‌ها فراهم می‌کندKramer MS, Kakuma R. Optimal duration of exclusive breastfeeding. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD003517. DOI: 10.1002/14651858.CD003517

Valaitis R, Hesch R, Passarelli C et al., (2000). A systematic review of the relationship between breastfeeding and early childhood caries. Can J Public Health. 91(6):411-417

مرور نظام‌مند

 

 

 

 

مرور نظام‌مند

 

نوزادان از شش‌ماهگی باید نوشیدن از شیشهٔ شیر را شروع کنند و از یک‌سالگی آن را متوقف کنندDepartment of Health, (1994). Weaning and the weaning diet. Report on health and social subjects, 45. HMSO, Londonمرور متخصص
نباید به غذاها و نوشیدنی‌هایی که بعد ازشیرگرفتن بچه به او داده می‌شود، شکر اضافه کردDepartment of Health, (1994). Weaning and the weaning diet. Report on health and social subjects, 45. HMSO, Londonمرور متخصص
والدین باید برای بچه‌ها مسواک بزنند یا روی آن نظارت داشته باشندMarinho VCC, Higgins JPT, Logan S, Sheiham A. Fluoride toothpastes for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD002278. DOI: 10.1002/14651858. CD002278.مرور نظام‌مند
به محض این‌که دندان‌ها در دهان ظاهر شوند، هر روز دو بار، یک بار به‌عنوان آخرین کار قبل خواب و در وقتی دیگر در طول روز، با یک خمیردندان فلورایددار آن‌ها را مسواک بزنیدMarinho VCC, Higgins JPT, Logan S, Sheiham A. Fluoride toothpastes for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD002278. DOI: 10.1002/14651858. CD002278.

Hinds K, Gregory JR., (1995). National diet and nutrition survey: children aged 1.5 to 4.5 years. Volume 2: Report of the dental survey. London: HMSO

Duckworth RM, Moore SS., (2001). Salivary fluoride concentrations after overnight use of toothpastes. Caries Res. 35: 285.

Marinho VCC, Higgins JPT, Logan S, Sheiham A. Fluoride toothpastes for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD002278. DOI: 10.1002/14651858. CD002278.

مرور نظام‌مند

 

 

 

 

 

 

مطالعهٔ توصیفی

 

 

 

اندازه‌گیری بالینی

 

 

 

مرور نظام‌مند

تنها از یک لایهٔ نازک خمیردندان استفاده کنیدBentley EM, Ellwood RP, Davies RM., (1999). Fluoride ingestion from toothpaste by young children Br Dent J. May 8;186(9):460-2.

DenBesten P, Ko HS, (1996). Fluoride levels in whole saliva of preschool children after brushing with 0.25 g (pea-sized) as compared to 1.0g (full-brush) of a fluoride dentifrice. Pediatr Dent. 18 (4): 277-280

مطالعهٔ توصیفی

 

 

 

اندازه‌گیری بالینی

از خمیردندان حاوی بیش از ۱۰۰۰ ppm فلوراید استفاده کنیدWalsh T, Worthington HV, Glenny AM, Appelbe P, Marinho VCC, Shi X. Fluoride toothpastes of different concentrations for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD007868. DOI: 0.1002/14651858. CD007868.pub2.

Marinho VCC, Higgins JPT, Logan S, Sheiham A. Fluoride toothpastes for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD002278. DOI: 10.1002/14651858. CD002278.

مرور نظام‌مند

 

 

 

 

 

 

 

مرور نظام‌مند

تناوب و میزان استفاده از غذاها و نوشیدنی‌های شیرین باید کاهش یابد و در صورت استفاده از این‌ها، باید به زمان وعدهٔ غذایی محدود شودMoynihan PJ, Kelly S.A.M, (2013). Effect on Caries of restricting sugar intake: systematic review to inform WHO guidelines, Journal of Dental Research 93 (1) 8-18مرور نظام‌مند
داروهای بدون قند باید توصیه شوندShaw, L and Glenwright, H.D, (1989), The role of medicines in dental caries formation: need for sugar-free medication for children. Pediatrician, 16: 153-155

Hobson P., (1985). Sugar based medicines and dental disease. Community Dental Health; 2:5762

 

 

 

 

مرور متخصص

تمام بچه‌های ۳-۶ ساله 
حداقل دو بار در روز با یک خمیردندان فلورایددار مسواک بزنیدMarinho VCC, Higgins JPT, Logan S, Sheiham A. Fluoride toothpastes for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD002278. DOI: 10.1002/14651858. CD002278.مرور نظام‌مند
به‌عنوان آخرین کار قبل از خواب و در وقتی دیگر در طول روز مسواک بزنیدDuckworth RM, Moore SS, (2001). Salivary fluoride concentrations after overnight use of toothpastes. Caries Res. 35: 285.اندازه‌گیری بالینی
مسواک‌زدن باید با نظارت یک فرد بزرگسال باشدMarinho VCC, Higgins JPT, Logan S, Sheiham A. Fluoride toothpastes for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD002278. DOI: 10.1002/14651858. CD002278.مرور نظام‌مند
از خمیردندان فلورایددار به‌اندازهٔ یک نخود استفاده کنیدBentley EM, Ellwood RP, Davies RM., (1999). Fluoride ingestion from toothpaste by young children Br Dent J. May 8;186(9):460-2.مطالعهٔ توصیفی
از خمیردندان فلورایددار حاوی بیش از ۱۰۰۰ ppm فلوراید استفاده کنیدWalsh T, Worthington HV, Glenny AM, Appelbe P, Marinho VCC, Shi X. Fluoride toothpastes of different concentrations for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD007868. DOI: 10.1002/14651858. CD007868.pub2.

Marinho VCC, Higgins JPT, Logan S, Sheiham A. Fluoride toothpastes for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD002278. DOI: 10.1002/14651858. CD002278.

مرور نظام‌مند

 

 

 

 

 

 

 

مرور نظام‌مند

بعد از مسواک‌زدن تنها محتویات دهان خود را خارج کنید و دهان‌تان را با آب نشوییدChestnutt IG, Schafer F, Jacobson AP, Stephen KW., (1998). The influence of toothbrushing frequency and post-brushing rinsing on caries experience in a caries clinical trial. Community Dent Oral Epidemiol. 26 (6): 406-411.همراهی براساس رفتار گزارش‌شدهٔ داوطلبان کارآزمایی بالینی
تناوب و میزان استفاده از غذاها و نوشیدنی‌های شیرین باید کاهش یابد و در صورت استفاده از این‌ها، باید به زمان وعدهٔ غذایی محدود شودMoynihan PJ, Kelly S.A.M, (2013). Effect on Caries of restricting sugar intake: systematic review to inform WHO guidelines, Journal of Dental Research 93 (1) 8-18

WHO, (2003). Diet nutrition and the prevention of chronic diseases. Report of a joint WHO / FAO Expert consultation Geneva: WHO, 2003

Committee on Medical Aspects of Food Policy (COMA), (1989). Dietary sugars and human disease. Report of the Panel on Dietary Sugars of the Committee on Medical Aspects of Food Policy. (Report No 37). London: HMSO.

مرور نظام‌مند

 

 

 

 

مرور متخصص

 

 

 

 

مرور متخصص

هر سال دو بار به دندان‌ها وارنیش فلوراید بزنیدMarinho VCC, Worthington HV, Walsh T, Clarkson JE. Fluoride varnishes for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD002279. DOI: 10.1002/14651858.CD002279.pub2مرور نظام‌مند
داروهای بدون قند باید توصیه شوندShaw, L and Glenwright, H.D., (1989). The role of medicines in dental caries formation: need for sugar-free medication for children. Pediatrician, 16: 153-155

Hobson P., (1985). Sugar based medicines and dental disease. Community Dental Health; 2:57-62

 

 

 

 

 

مرور متخصص

تمام بچه‌های ۰-۶ ساله که توجه خاصی لازم دارندنوع شواهد
از خمیردندان فلورایددار حاوی ۱۳۵۰-۱۵۰۰ ppm فلوراید استفاده کنیدWalsh T, Worthington HV, Glenny AM, Appelbe P, Marinho VCC, Shi X. Fluoride toothpastes of different concentrations for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD007868. DOI: 10.1002/14651858. CD007868.pub2.مرور نظام‌مند
از یک لایهٔ نازک یا به‌اندازهٔ یک نخود خمیردندان استفاده کنیدBentley EM, Ellwood RP, Davies RM., (1999). Fluoride ingestion from toothpaste by young children Br Dent J. May 8;186(9):460-2.مطالعهٔ توصیفی
فاصلهٔ زمانی بین جلسات را کاهش دهیدNational Collaborating Centre for Acute Care, (2004). Dental Recall: Recall interval between routine dental examinations. National Institute of Clinical Excellence, London.نظر متخصص
در مورد رژیم غذایی سؤال و برای اتخاذ یک رژیم غذایی خوب کمک کنیدHarris R, Gamboa A, Dailey Y, Ashcroft A. One-to-one dietary interventions undertaken in a dental setting to change dietary behaviour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 3. Art. No.: CD006540. DOI: 10.1002/14651858.CD006540.pub2.مرور نظام‌مند
پیشگیری از پوسیدگی در بچه‌های بالای ۷ سال و نوجواناننوع شواهد
حداقل دو بار در روز با یک خمیردندان فلورایددار مسواک بزنیدMarinho VCC, Higgins JPT, Logan S, Sheiham A. Fluoride toothpastes for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD002278. DOI: 10.1002/14651858. CD002278.مرور نظام‌مند
به‌عنوان آخرین کار قبل از خواب و در وقتی دیگر در طول روز مسواک بزنیدDuckworth RM, Moore SS., (2001). Salivary fluoride concentrations after overnight use of toothpastes. Caries Res. 35: 285.اندازه‌گیری بالینی
از خمیردندان فلورایددار استفاده کنید (۱۳۵۰-۱۵۰۰ ppm فلوراید)Walsh T, Worthington HV, Glenny AM, Appelbe P, Marinho VCC, Shi X. Fluoride toothpastes of different concentrations for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD007868. DOI: 10.1002/14651858. CD007868.pub2.

Marinho VCC, Higgins JPT, Logan S, Sheiham A. Fluoride toothpastes for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD002278. DOI: 10.1002/14651858. CD002278.

مرور نظام‌مند

 

 

 

 

 

 

 

مرور نظام‌مند

بعد از مسواک‌زدن تنها محتویات دهان خود را خالی کنید و دهان‌تان را با آب نشوییدChestnutt IG, Schafer F, Jacobson AP, Stephen KW., (1998). The influence of toothbrushing frequency and post-brushing rinsing on caries experience in a caries clinical trial. Community Dent Oral Epidemiol 26 (6): 406-411.همراهی براساس رفتار گزارش‌شدهٔ داوطلبان کارآزمایی بالینی
تناوب و میزان استفاده از غذاها و نوشیدنی‌های شیرین باید کاهش یابد و در صورت استفاده از این‌ها، باید به زمان وعدهٔ غذایی محدود شودMoynihan PJ, Kelly S.A.M., (2013). Effect on Caries of restricting sugar intake: systematic review to inform WHO guidelines, Journal of Dental Research 93 (1) 8-18

WHO, (2003). Diet nutrition and the prevention of chronic diseases. Report of a joint WHO / FAO Expert consultation Geneva: WHO, 2003

مرور نظام‌مند

 

 

 

 

راهنمایی متخصص

هر سال دو بار به دندان‌ها وارنیش فلوراید بزنید (۲.۲٪ NaF)Marinho VCC, Worthington HV, Walsh T, Clarkson JE. Fluoride varnishes for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD002279. DOI: 10.1002/14651858.CD002279.pub2

American Dental Association, (2006). Professionally applied topical fluoride: evidence-based clinical recommendations. J Am Dent Assoc. 137: 1151–۱۱۵۹٫

مرور نظام‌مند

 

 

 

 

 

 

راهنمایی متخصص

بچه‌های بالای ۷ سال و نوجوانانی که توجه خاصی لازم دارندنوع شواهد
هر روز از دهانشویهٔ فلوراید (۰.۰۵٪ NaF) در زمانی به‌جز مسواک‌زدن استفاده کنیدMarinho VCC, Higgins JPT, Logan S, Sheiham A. Fluoride mouth rinses for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 3. Art. No.: CD002284. DOI: 10.1002/14651858. CD002284. Revised 2009 – no change to conclusionsمرور نظام‌مند
درزهای دندان‌های آسیای بزرگ را با سیلانت رزینی پر کنیدAhovuo-Saloranta A, Hiiri A, Nordblad A, Worthington H, Mäkelä M.. Pit and fissure sealants for preventing dental decay in the permanent teeth of children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2007, Issue 2. Art. No.: CD001830. DOI: 10.1002/14651858 CD001830 pub 2مرور نظام‌مند
هر سال دو بار یا بیش‌تر به دندان‌ها وارنیش فلوراید بزنید (۲.۲٪ NaF-)Marinho VCC, Worthington HV, Walsh T, Clarkson JE. Fluoride varnishes for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD002279. DOI: 10.1002/14651858.CD002279.pub2مرور نظام‌مند
برای افراد بالای ۸ سال که پوسیدگی فعال دارند، استفاده از دهانشویهٔ فلوراید به‌صورت روزانه را تجویز کنیدMarinho VCC, Higgins JPT, Logan S, Sheiham A. Fluoride mouthrinses for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 3. Art. No.: CD002284. DOI: 10.1002/14651858. CD002284. Revised 2009 – no change to conclusions

Twetman S, Petersson L, Axelsson S et al., (2004). Caries-preventive effect of sodium fluoride mouth rinses: a systematic review of controlled clinical trials. Acta Odontol Scand. 62(4): 223-230.

مرور نظام‌مند

 

 

 

 

 

 

 

مرور نظام‌مند

برای افراد بالای ۱۰ سال که پوسیدگی فعال دارند، خمیردندان فلورایددار حاوی ۲۸۰۰ ppm فلوراید تجویز کنیدWalsh T, Worthington HV, Glenny AM, Appelbe P, Marinho VCC, Shi X. Fluoride toothpastes of different concentrations for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD007868. DOI: 10.1002/14651858. CD007868.pub2.

Bartizek RD, Gerlach RW, Faller RV et al., (2001). Reduction in dental caries with four concentrations of sodium fluoride in a dentifrice: a meta-analysis evaluation. J Clin Dent. 12 (3): 57-62.

مرور نظام‌مند

 

 

 

 

 

 

 

مرور نظام‌مند

برای افراد بالای ۱۶ سال که بیماری فعال دارند، تجویز خمیردندان حاوی ۵۰۰۰ ppm فلوراید را برای‌شان در نظر بگیریدWalsh T, Worthington HV, Glenny AM, Appelbe P, Marinho VCC, Shi X. Fluoride toothpastes of different concentrations for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD007868. DOI: 10.1002/14651858. CD007868.pub2.

Baysan A, Lynch E, Ellwood R et al., (2001). Reversal of Primary Root Caries Using Dentifrices Containing 5,000 and 1,100 ppm Fluoride. Caries Res 35: 41-46.

مرور نظام‌مند

 

 

 

 

 

 

 

کارآزمایی بالینی

در مورد رژیم غذایی سؤال و برای اتخاذ یک رژیم غذایی خوب کمک کنیدHarris R, Gamboa A, Dailey Y, Ashcroft A. One-to-one dietary interventions undertaken in a dental setting to change dietary behaviour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 3. Art. No.: CD006540. DOI: 10.1002/14651858.CD006540.pub2.مرور نظام‌مند
پیشگیری از پوسیدگی در بزرگسالاننوع شواهد
هر روز حداقل دو بار با یک خمیردندان فلورایددار مسواک بزنیدMarinho VCC, Higgins JPT, Logan S, Sheiham A. Fluoride toothpastes for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD002278. DOI: 10.1002/14651858. CD002278.مرور نظام‌مند
به‌عنوان آخرین کار قبل از خواب و در وقتی دیگر در طول روز مسواک بزنیدDuckworth RM, Moore SS., (2001). Salivary fluoride concentrations after overnight use of toothpastes. Caries Res. 35: 285.اندازه‌گیری بالینی
از خمیردندان فلورایددار استفاده کنید (۱۳۵۰-۱۵۰۰ ppm فلوراید)Walsh T, Worthington HV, Glenny AM, Appelbe P, Marinho VCC, Shi X. Fluoride toothpastes of different concentrations for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD007868. DOI: 10.1002/14651858. CD007868.pub2.مرور نظام‌مند
بعد از مسواک‌زدن تنها محتویات دهان را خالی کنید و دهان‌تان را نشوییدChestnutt IG, Schafer F, Jacobson AP, Stephen KW., (1998). The influence of toothbrushing frequency and post-brushing rinsing on caries experience in a caries clinical trial. Community Dent Oral Epidemiol 26 (6): 406-411.رفتار گزارش‌شده میان شرکت‌کنندگان کارآزمایی بالینی
تناوب و میزان استفاده از غذاها و نوشیدنی‌های شیرین باید کاهش یابد و در صورت استفاده از این‌ها، باید به زمان وعدهٔ غذایی محدود شودMoynihan PJ, Kelly S.A.M (2013) Effect on Caries of restricting sugar intake: systematic review to inform WHO guidelines, Journal of Dental Research 93 (1) 8-18

WHO, 2003 Diet nutrition and the prevention of chronic diseases. Report of a joint WHO / FAO Expert consultation Geneva: WHO, 2003

مرور نظام‌مند

 

 

 

 

راهنمایی متخصص

بزرگسالانی که توجه خاصی لازم دارندنوع شواهد
به‌صورت روزانه و در زمانی به‌جز زمان مسواک‌زدن از دهانشویهٔ فلوراید (۰.۰۵٪ NaF) استفاده کنیدMarinho VCC, Higgins JPT, Logan S, Sheiham A. Fluoride mouthrinses for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 3. Art. No.: CD002284. DOI: 10.1002/14651858. CD002284. Revised 2009 – no change to conclusionsمرور نظام‌مند
هر سال دو بار به دندان‌ها وارنیش فلوراید (۲.۲٪ NaF) بزنیدMarinho VCC, Worthington HV, Walsh T, Clarkson JE. Fluoride varnishes for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD002279. DOI: 10.1002/14651858.CD002279.pub2شواهد استقرایی از مرور نظام‌مند
برای آن‌هایی که پوسیدگی تاج یا ریشهٔ فعال دارند، استفاده از دهانشویهٔ فلوراید را به‌صورت روزانه تجویز کنیدMarinho VCC, Higgins JPT, Logan S, Sheiham A. Fluoride mouthrinses for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 3. Art. No.: CD002284. DOI: 10.1002/14651858. CD002284. Revised 2009 – no change to conclusionsمرور نظام‌مند
برای آن‌هایی که پوسیدگی تاج یا ریشهٔ به‌وضوح فعالی دارند، خمیردندان ۲۸۰۰ یا ۵۰۰۰ ppm فلوراید تجویز کنیدTavss EA, Mellberg JR, Joziak M, Gambogi RJ, Fisher SW., (2003). Relationship between dentifrice fluoride concentration and clinical caries reduction Am J Dent. Dec;16(6):369-74.کارآزمایی بالینی کنترل‌شدهٔ تصادفی
در مورد رژیم غذایی سؤال و برای اتخاذ یک رژیم غذایی خوب کمک کنیدHarris R, Gamboa A, Dailey Y, Ashcroft A. One-to-one dietary interventions undertaken in a dental setting to change dietary behaviour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 3. Art. No.: CD006540. DOI: 10.1002/14651858.CD006540.pub2. 
پیشگیری از بیماری پریودنتالنوع شواهد
حذف پلاک به‌صورت خودمراقبتی: تمام بزرگسالان و بچه‌ها 
به‌صورت مؤثر پلاک دندانی را با روش‌هایی که تیم دندان‌پزشکی آموزش می‌دهد، برداریدNeedleman, I., Suvan, J., Moles, D.R. & Pimlott, J., (2005). A systematic review of professional mechanical plaque removal for prevention of periodontal diseases. Journal of Clinical Periodontology 32, 229-282

Axelsson,P, Nystrom B and Lindhe, J., (2004). The long-term effect of a plaque control program on toothth mortality, caries and periodontal disease in adults. J Clin Periodontol 31, 749-757

مرور نظام‌مند از مطالعات تصادفی و غیر تصادفی

 

مطالعهٔ توصیفی از همگروهی تکی

این از جینجیویت (خونریزی/قرمزی لثه) پیشگیری می‌کند و خطر بیماری پریودنتال را کاهش می‌دهدLang, N.P., Schatzle, M.A. & Loe, H., (2009). Gingivitis as a risk factor in periodontal disease. Journal of Clinical Periodontology 36, 3-8مطالعات توصیفی
حذف پلاک روزانه و مؤثر برای سلامت پریودنتال مهم‌تر از جرم‌گیری و جلادادن توسط تیم دندان‌پزشکی استNeedleman, I., Suvan, J., Moles, D.R. & Pimlott, J. (2005) A systematic review of professional mechanical plaque removal for prevention of periodontal diseases. Journal of Clinical Periodontology 32, 229-282مرور نظام‌مند از مطالعات تصادفی و غیر تصادفی
بهترین روش‌های حذف پلاک را برای جلوگیری از جینجیویت، کم‌تر شدن خطر پریودنتیت و ازدست‌دادن دندان توصیه کنیدNeedleman, I., Suvan, J., Moles, D.R. & Pimlott, J. (2005) A systematic review of professional mechanical plaque removal for prevention of periodontal diseases. Journal of Clinical Periodontology 32, 229-282مرور نظام‌مند از مطالعات تصادفی و غیر تصادفی
از روش‌های تغییر رفتار همراه با آموزش بهداشت دهانی استفاده کنیدRenz A, Ide M, Newton T, Robinson P, Smith D. Psychological interventions to improve adherence to oral hygiene instructions in adults with periodontal diseases. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD005097. DOI: 10.1002/14651858.CD005097. pub2.مرور نظام‌مند از کارآزمایی‌های کنترل‌شدهٔ تصادفی
رو و زیر لثهٔ هر دندان را هر روز دو بار مسواک بزنید (قبل از خواب و در وقتی دیگر به‌جز آن)Echeverria, J. J. & Sanz, M. (2003) Mechanical supra-gingival plaque control. In: Lindhe, J., Karring, T. & Lang, N. P. (eds). Clinical Periodontology and Implant Dentistry, pp. 449– ۴۶۳٫ Oxford: Blackwell Munksgaard Publishing Company.توصیهٔ متخصص
از یکی از موارد زیر استفاده کنید:

·       مسواک دستی یا در صورت مناسب‌بودن مسواک برقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·       مسواک با سر کوچک و پرزهای با ضخامت متوسط

Deacon, S.A., Glenny, A.M., Deery, C., Robinson, P.G., Heanue, M., Walmsley, A.D. & Shaw, W.C. (2010) Different powered toothbrushes for plaque control and gingival health. SO: Cochrane Database of Systematic Reviews

Robinson, P., Deacon, S.A., Deery, C., Heanue, M., Walmsley, A.D., Worthington, H., V, Glenny, A.M. & Shaw, B.C. (2005) Manual versus powered toothbrushing for oral health. SO: Cochrane Database of Systematic Reviews – revised review to be oublished April / May 2014

مرور نظام‌مند از کارآزمایی‌های کنترل‌شدهٔ تصادفی

 

 

مرور نظام‌مند از کارآزمایی‌های بالینی تصادفی

 

 

 

 

 

نکتهٔ عملی خوب

ترجیحات بیمار/والد/پرستار را در مورد کنترل پلاک ارزیابی کنید

در مورد مسواک دستی یا برقی تصمیم بگیرید

 نکتهٔ عملی خوب
روش‌های مسواک‌زدن و انواع مسواک‌ها را نشان دهیدClarkson JE, Young L, Ramsay CR, Bonner BC, Bonetti D. (2009) How to influence patient oral hygiene behaviour effectively. J Dent Res, 88:933-937.کارآزمایی بالینی تصادفی
توانایی حذف پلاک و اعتماد به مسواک را ارزیابی کنید

بیمار در مورد هدف‌گذاری برای مسواک‌زدن در جلسهٔ بعد تصمیم می‌گیرد

Renz A, Ide M, Newton T, Robinson P, Smith D. Psychological interventions to improve adherence to oral hygiene instructions in adults with periodontal diseases. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD005097. DOI: 10.1002/14651858.CD005097. pub2.مرور نظام‌مند از کارآزمایی‌های بالینی تصادفی
برای فضاهای کوچک بین دندان‌ها از نوار یا نخ دندان استفاده کنیدSambunjak, D., Nickerson, J.W., Poklepovic, T., Johnson, T.M., Imai, P., Tugwell, P. & Worthington, H., V (2011) Flossing for the management of periodontal diseases and dental caries in adults. SO: Cochrane Database of Systematic Reviews doi:10.1002/14651858. CD008829.pub2.مرور نظام‌مند از کارآزمایی‌های بالینی تصادفی
برای فضاهای بزرگ‌تر از مسواک‌های بین دندانی یا مسواک‌های تک‌پرز استفاده کنیدPoklepovic T, Worthington HV, Johnson TM, Sambunjak D, Imai P, Clarkson JE, Tugwell P. Interdental brushing for the prevention and control of periodontal diseases and dental caries in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD009857. DOI: 10.1002/14651858.CD009857. pub2مرور نظام‌مند از کارآزمایی‌های بالینی تصادفی
اطراف وسایل ارتودنسی و بریج‌ها از لوازمی که کادر دندانپزشکی پیشنهاد کرده است، استفاده کنیدChristou, V., Timmerman, M.F., Van der Velden, U. & Van der Weijden, F.A. (1998) Comparison of Different Approaches of Interdental Oral Hygiene: Interdental Brushes Versus Dental Floss. Journal of Periodontology 69, 759-764کارآزمایی بالینی تصادفی
ترجیحات بیمار برای کنترل پلاک بین دندانی را ارزیابی کنید

·       در مورد لوازم بین دندانی مناسب تصمیم بگیرید

Clarkson JE, Young L, Ramsay CR, Bonner BC, Bonetti D, (2009). How to influence patient oral hygiene behaviour effectively. J Dent Res, 88:933-937.کارآزمایی بالینی تصادفی
روش‌ها و انواع لوازم را نشان دهید

·       توانایی حذف پلاک و اعتماد به لوازم را ارزیابی کنید

·       بیمار در مورد کنترل پلاک بین دندانی هدف تعیین می‌کند

Renz A, Ide M, Newton T, Robinson P, Smith D. Psychological interventions to improve adherence to oral hygiene instructions in adults with periodontal diseases. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD005097. DOI: 10.1002/14651858.CD005097. pub2.مرور نظام‌مند از کارآزمایی‌های بالینی تصادفی
کنترل عوامل خطر 
سیگار نکشید

سیگارکشیدن خطر ابتلا به بیماری پریودنتال را افزایش، اثرات مفید درمان را کاهش و شانس ازدست‌دادن دندان‌ها را افزایش می‌دهد

Chambrone L, Chambrone D, Lima LA & Chambrone LA., (2010). Predictors of tooth loss during long-term periodontal maintenance: a systematic review of observational studies. J Clin Periodontol 37:675-84

Krall EA, Dietrich T, Nunn ME, Garcia RI., (2006). Risk of tooth loss after cigarette smoking cessation. Prev Chronic Dis. Oct; 3(4): A115. Epub 2006 Sep

Labriola, A., Needleman, I. & Moles, D.R.. (2005). Systematic review of the effect of smoking on nonsurgical periodontal therapy. Periodontology 2000 37, 124-137

مرور نظام‌مند از مطالعات‌توصیفی

 

 

 

 

مطالعهٔ توصیفی

 

 

 

مرور نظام‌مند از مطالعات تصادفی و غیر تصادفی

پرسیدن، توصیه، عمل: یک تاریخچه از مصرف دخانیات بگیرید، به مصرف‌کنندگان مشاورهٔ مختصر برای ترک بدهید و به مرکز خدمات ترک سیگار محلی ارجاع دهیدAveyard P, R. Begh, A. Parsons, and R. West, (2012). Brief opportunistic smoking cessation interventions: a systematic review and metaanalysis to compare advice to quit and offer of assistance. Addiction, 107(6): p. 1066-73.مرور نظام‌مند
بیماران دارای دیابت به دلایل زیر باید دیابت‌شان را در حد خوبی کنترل کنند:

·       در معرض خطر بیش‌تری در رابطه با بیماری پریودنتال‌اند و

·       در صورتی که دیابت به‌خوبی کنترل نشود، از در مان پریودنتال بهرهٔ کافی نمی‌برند

Gatke, D., Holtfreter, B., Biffar, R. & Kocher, T., (2012), Five-year change of periodontal diseases in the Study of Health in Pomerania (SHIP). Journal of Clinical Periodontology 39, 357-367

Demmer, R. T., Holtfreter, B., Desvarieux, M., Jacobs, D. R. Jr, Kerner, W., Nauck, M., Volzke, H. & Kocher, T., (2012). The influence of type 1 and type 2 diabetes on periodontal disease progression: prospective results from the Study of Health in Pomerania (SHIP). Diabetes Care 35, 2036–۲۰۴۲

مطالعهٔ توصیفی

 

 

 

 

مطالعهٔ توصیفی

برخی داروها سلامت لثه را تحت تأثیر قرار می‌دهندCiancio, S.G., (2005). Medications: a risk factor for periodontal disease diagnosis and treatment. Journal of Periodontology 76, Suppl: 2061-2065مرور متخصص
پیشگیری از بیماری اطراف ایمپلنت 
ایمپلنت‌های دندانی به‌اندازهٔ دندان‌های طبیعی رعایت بهداشت دهان و دندان لازم دارندHeitz-Mayfield, L.J.A., (2008). Peri-implant diseases: diagnosis and risk indicators. Journal of Clinical Periodontology 35, 292-30مرور متخصص
بین و اطراف ایمپلنت‌ها را به‌دقت و با لوازم بین دندانی و مسواک تمیز کنیدHeitz-Mayfield, L.J.A,. (2008). Peri-implant diseases: diagnosis and risk indicators. Journal of Clinical Periodontology 35, 292-304مرور متخصص
برای بررسی منظم سلامت لثه و استخوان اطراف ایمپلنت‌ها نزد دندان‌پزشک برویدHeittz-Mayfiedl, L J A., Needleman I, Salvi GE, Pjetursson, Bjarni E, (2014). International Journal of Oral and Maxillofacial Implants. Supplement Vol 29, p346-350. 5p. DOI : 10.11607/jomi.2013.g5.توصیهٔ متخصص
بهترین روش‌ها برای کنترل پلاک به‌صورت خودمراقبتی، هم مسواک‌زدن و هم تمیزکردن بین دندان‌ها را توصیه کنیدHeitz-Mayfield, L.J.A., (2008). Peri-implant diseases: diagnosis and risk indicators. Journal of Clinical Periodontology 35, 292-304مرور متخصص
پیشگیری از سرطان دهاننوع شواهد
سیگار نکشیدWarnakulasuriya. KA, Sutherland. G, and Scully. C, (2005). Tobacco, oral cancer and treatment dependence. Oral Oncology, 2005. 41: p. 244-260.

Macfarlane GJ, Zheng T, Marshall et al., (1995). Alcohol, tobacco, diet and the risk of oral cancer: a pooled analysis of three case-control studies, Eur.J.Cancer B Oral Oncol. 31B: 181187.

Zeka A, Gore R, Kriebel D., (2003). Effects of alcohol and tobacco on aerodigestive cancer risks: a meta-regression analysis. Cancer Causes Control. 14(9): 897-906.

مقالهٔ مروری

 

 

 

مطالعهٔ مورد-شاهدی

 

 

 

متاآنالیز

از تنباکوی بدون دود مثل پان و تنباکوی جویدنی استفاده نکنیدCarr AB and J. Ebbert, (2012). Interventions for tobacco cessation in the dental setting. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2012. 6: p. CD005084.

Critchley JA. Unal B., (2003). Health effects associated with smokeless tobacco: a systematic review. Thorax. 58: 435-443.

Rahman M, Sakamoto J, Fukui T., (2003). Bidi smoking and oral cancer: a meta-analysis. Int J Cancer. 106 (4): 600-604.

مرور نظام‌مند

 

 

 

 

مرور نظام‌مند

 

 

 

متاآنالیز

میزان مصرف الکل را به سطوح متوسط (پیشنهادی) کاهش دهیدKaner E et al., (2007). Effectiveness of brief alcohol interventions in primary care populations. Cochrane Database of Systematic Reviews. CD004148.مرور نظام‌مند از کارآزمایی‌های در محیط‌های مراقبت‌های اولیه و نه در درمانگاه‌های دندان‌پزشکی
از سبزیجات و میوه‌های غیر نشاسته‌ای بیش‌تر استفاده کنیدWCRF/AICR’s Second Expert Report, Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective, 2007 http:// www.dietandcancerreport.org/expert_ report/#sthash.grsTYRub.dpufمرور متخصص
یک تاریخچه از مصرف دخانیات بگیرید، مشاورهٔ مختصر بدهید و به مرکز خدمات ترک سیگار محلی ارجاع دهیدAveyard P, R. Begh, A. Parsons, and R. West, (2012). Brief opportunistic smoking cessation interventions: a systematic review and metaanalysis to compare advice to quit and offer of assistance. Addiction, 107(6): p. 1066-73.مرور نظام‌مند
مطمئن شوید که بیمار بالاتر از حد کم‌خطر (پیشنهادی) الکل مصرف می‌کند. در صورت لازم به مراکز خدمات سوء مصرف الکل ارجاع دهیدKaner E et al., (2007). Effectiveness of brief alcohol interventions in primary care populations. Cochrane Database of Systematic Reviews. CD004148.

 

 

 

 

Fiellin D et al., (2000). Screening for alcohol problems in primary care. Archives of Internal Medicine; 160: 1977-1989.

مرور نظام‌مند از کارآزمایی‌های در محیط‌های مراقبت‌های اولیه و نه در درمانگاه‌های دندان‌پزشکی

 

مرور نظام‌مند

توصیهٔ بر پایهٔ شواهد و مداخلات حرفه‌ای در مورد سیگارکشیدن و دیگر استفاده‌های تنباکونوع شواهد
استفاده از تنباکو، چه به‌صورت سیگارکشیدن و چه جویدنی به‌طور جدی سلامت عمومی و سلامت دهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. قابل توجه‌ترین اثر آن روی دهان سرطان و ضایعات پیش‌سرطانی است.Warnakulasuriya. KA, Sutherland. G, and Scully. (2005). C, Tobacco, oral cancer and treatment dependence. Oral Oncology, 41: p. 244-260.مقالهٔ مروری
سیگار نکشیدCarr AB and J. Ebbert, (2012). Interventions for tobacco cessation in the dental setting. Cochrane Database of Systematic Reviews, 6: p. CD005084.مرور نظام‌مند
قلیان نکشیدAkl EA, Gaddam S, Gunukula SK, Honeine R, Jaoude PA, and Irani J, (2010). The effects of waterpipe tobacco smoking on health outcomes: a systematic review. International Journal of Epidemiology. 39(3): p. 834-57.مرور نظام‌مند
از تنباکوی بدون دود مثل پان، تنباکوی جویدنی و گوتکا استفاده نکنیدCarr AB and J. Ebbert, (2012). Interventions for tobacco cessation in the dental setting. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2012. 6: p. CD005084.مرور نظام‌مند
در صورتی که بیمار آماده نیست یا تمایل به ترک ندارد، شما ممکن است تمایل داشته باشید که میزان مصرف سیگار آن‌ها را با یک محصول حاوی نیکوتین مجوزدار کاهش دهید. فواید سلامتی در مورد کاهش میزان مصرف سیگار نامشخص است، اما این افراد احتمال بیش‌تری دارد که در آینده سیگارکشیدن را ترک کنندNational Institute for Health and Clinical Excellence, (2013). Tobacco: harm-reduction approaches to smoking: Public Health Intervention Guidance no.45, 2013, National Institute for Health and Clinical Excellence: London.مرور متخصص
پرسیدن، توصیه‌کردن، عمل‌کردن: یک تاریخچه از مصرف دخانیات بگیرید، به مصرف‌کنندگان مشاورهٔ مختصر برای ترک بدهید و به مرکز خدمات ترک سیگار محلی ارجاع دهید

 

 

Aveyard P, R. Begh, A. Parsons, and R. West, (2012). Brief opportunistic smoking cessation interventions: a systematic review and metaanalysis to compare advice to quit and offer of assistance. Addiction. 107(6): p. 1066-73.مرور نظام‌مند
توصیهٔ بر پایهٔ شواهد و مداخلات حرفه‌ای در مورد الکل و سلامت دهاننوع شواهد
مصرف الکل بیش از میزان پیشنهادی سلامت عمومی و سلامت دهان و دندان را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد که قابل توجه‌ترین اثر آن افزایش خطر ابتلا به سرطان‌های دهان استLa Vecchia C et al., (1997). Epidemiology and prevention of oral cancer. Oral Oncology; 33: 302-312.مقالهٔ مروری بر اساس شواهد توصیفی
میزان مصرف الکل را به سطوح کم‌خطر (پیشنهادی) کاهش دهیدKaner E et al., (2007). Effectiveness of brief alcohol interventions in primary care populations. Cochrane Database of Systematic Reviews. CD004148.مرور نظام‌مند از کارآزمایی‌های در محیط‌های مراقبت‌های اولیه و نه در درمانگاه‌های دندان‌پزشکی
برای تمام بیماران

پرسیدن: اطمینان حاصل و ثبت کنید که بیمار بالاتر از سطوح کم‌خطر (پیشنهادی) الکل مصرف می‌کند

توصیه‌کردن: مشاورهٔ متخصری به کسانی که بیش از سطوح پیشنهادی مصرف می‌کنند، بدهید

عمل‌کردن: مصرف‌کنندگان پرخطر را به پزشک عمومی‌شان یا مرکز خدمات پشتیبانی الکل محلی ارجاع دهید

Fiellin D et al., (2000). Screening for alcohol problems in primary care. Archives of Internal Medicine; 160: 1977-1989.مرور نظام‌مند
توصیهٔ بر پایهٔ شواهد و مداخلات حرفه‌ای در مورد تغذیهٔ سالمنوع شواهد
میزان و تناوب استفاده از قندها باید کاهش یابدMoynihan PJ, Kelly S.A.M., (2014). Effect on Caries of restricting sugar intake: systematic review to inform WHO guidelines, Journal of Dental Research 93 (1) 8-18

WHO Diet nutrition and the prevention of chronic diseases, (2003). Report of a joint WHO/FAO Expert consultation (WHO technical report series 916) Geneva: WHO

مرور نظام‌مند

 

 

 

 

مرور متخصص

 Moynihan P. and Petersen PE, (2004). Diet, nutrition and the prevention of dental diseases. Public Health Nutrition 7 (1A) 201-226

Committee on Medical Aspects of Food Policy (COMA), (1989). Dietary sugars and human disease. Report of the Panel on Dietary Sugars of the Committee on Medical Aspects of Food Policy. (Report No 37.). London: HMSO.

Rugg-Gunn AJ et al., (1984). Relationship between dietary habits and caries increment assessed over two years in 405 English adolescent schoolchildren. Archives of Oral Biology, 29:983-992.

مرور متخصص

 

 

 

مرور متخصص

 

 

 

 

 

مطالعهٔ همگروهی

از غذاها و نوشیدنی‌های دارای قند قبل از خواب خودداری کنیدMoynihan PJ and Holt RD, (1996). The National diet and nutrition survey of 1.5-4.5 year old children: summary of the findings of the dental survey. British Dental Journal, 181(9), 328-332.

Levine, R.S., (2001). Caries experience and bedtime consumption of sugar-sweetened foods and drinks-a survey of 600 children. Community Dental Health 18: 228-231

WHO Diet nutrition and the prevention of chronic diseases, (2003). Report of a joint WHO/FAO Expert consultation (WHO technical report series 916) Geneva: WHO

مطالعهٔ توصیفی

 

 

 

 

 

مطالعهٔ همگروهی

 

 

 

مرور متخصص

برای کمک به انجام توصیهٔ تغییر رژیم غذایی، از یک دفترچهٔ ثبت رژیم غذایی در سه روز در هفته، یک روز آخر هفته و دو روز دیگر، استفاده کنیدWatt,R., McGlone, Kay, E., (2003). Prevention Part 2: Dietary advice in the dental surgery. British Dental Journal 195, 27-31.

Rugg-Gunn, A. and Nunn, J., (1999). Nutrition, diet and oral health. Oxford; Oxford University Press

عملکرد خوب

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.